Om Benzra Satto Hung

 

Manjushri mantra: OM AH RA PA CA NA DHI
Fehér Tara: Om Tare Ture Mama Ayur Punye Jnana Putshim Kuru Soha


Gyógyító Buddha mantra: Thayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samugante Soha


OM MANI PADME HUNG


namo ratnatryaye namah aryajnana sagar vairocana vyuharajaya tathagatayah arhate samyaksambuddhayah;
namah sarva tathagatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhebhyah;
namah arya avaoliketshvaraya bodhisattvayah mahasattvayah mahakarunikakayah;
tadyatha: om dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru itiye vitiye cale cale pracale pracale kusume kusumvaraye ili mili cetam jvalam apnaye svaha

 

 

Oldalmenü
Idézetek

"Az vagyunk, amit gondolunk. MIndaz, ami vagyunk, gondolatainkból táplálkozik. Gondolatainból építjük fel világunkat! " (Buddha)

Naptár